KouteKreyol -Listen to Creole Multimedia Press Updates

Sunday, June 12, 2011

The Best Is Yet To Come - Pi Bon Bagay La Gen Pou-l Rive

Embedded and Anchored in Him
Get more poems at PoetryBusinessBlog.blogspot.com

The best is yet to come
For those who seek his face
The season of abundant blessings has begun
For those who take Him at his word
The season of healing is upon us
And those who believe in Him
The best is yet to come
For those who worship Him
Healing, peace, prosperity, triumph
Over evil and eternal glory will be our rewards

The best is yet to come
For those who put their faith in Him
The best is yet to come
For those who are weary but have not abandoned the long race
For those who have it all but are restless
The best is yet to come
For those are diligently seeking the riches from above
For those who are looking for reconciliation with our fellow men
They will not go without for God keeps his promises
He is the same yesterday, today, and for ever

Virtual healing, blessing at a distance, and protection are a few of our gains
The best is yet to come
For those who trust Him and walk by faith
The best is yet to come
For those who want to tell others about their spiritual journey
And the blessings that await them
Take Him at his word, obey Him always
For He never forsakes his children and his ways are not ours
For ever, he reigns in sovereign control of our lives
The best is yet to come for those who know how to wait on the Lord

Kreyòl Version
Nou Plante, Nou Chita Kè Pòpòz Nan Li
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun sa yo k-ap chache figi-l
Sezon anpil benediksyon yo gen tan kòmanse
Pou moun sa yo ki pran pawòl li oseriye
Sezon gerizon yo deja rive sou nou
Epi sou moun ki kwè nan li
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun ki adore-l
Gerizon, lapè, pwosperite, viktwa sou lemal,
Ak laglwa etènel pral vin rekonpans nou

Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun ki mete konfyans yo nan li
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun ki bouke anpil men ki pa pèdi gwo konkou a
Pou moun ki rich anpil men ki pa gen repo nanm yo
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun k-ap chache richès ki soti anwo
Pou moun k-ap chache rekonsilyasyon avèk tout fanm ak gason
Yo p-ap janm manke anyen paske Bondye kenbe pwomès li
Li se menm Bondye ayè, jodi-a epi pou toutan

Gerizon delwen, benediksyon ki soti byen lwen
Epi pwoteksyon se kèk nan bagay nou va genyen
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun ki kwè-l epi ki mache palafwa
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun ki pale ak lòt moun sou vwayaj espirityèl yo
Epi benediksyon k-ap tann yo
Nou mèt pran pawòl li oserye, toujou obeyi-l
Li pa janm abandone pitit li yo. Jan-l aji se pa konsa-n aji
Li regne pou tout letènite epi li pran tout kontwòl lavi nou
Pi bon bagay la gen pou-l rive
Pou moun k-ap tann leseyè san yo pa bay tèt yo pwoblèm

No comments:

Post a Comment