KouteKreyol -Listen to Creole Multimedia Press Updates

Sunday, March 6, 2011

KouteKreyol Presents, "2011 Haitian Creole Reading Word Market Carnival" 101 Reading Exercises

The following is only a sample of "Haitian Creole Word Market Carnival: 101 Haitian Creole Reading Exercises..."


Get the complete set of reading exercises by email delivery. Pay first using Paypal below

Learn Haitian Creole in a Few Days

"Improve your Haitian Creole Reading Skills with these 101 Reading Exercises."

..........

5. Poukisa ou bay manti konsa? Why do you tell lies like this?

6. Ansanm ansanm nou va triyonfe – Together we will triumph

7. Sezon Kanaval la gen tan kòmanse nan Trinidad ak Brezil – The Carnival season has already started in Trinidad and Brazil.

8. Tout moun ap ri, voleponpe, epi danse muzik Soka (nanm Kalipso). Everyone is laughing, jumping, and dancing Soca music (soul of Calypso).

9. Eske ou pral Kenskòf oswa Boutilye? Non. M pral Montay Nwa – Are you going to Kenskoff or Boutiliers? No. I am going to Montagne Noire

10. Yon fwa tranblemantè a fin pase. Debri ak fatra pran Pòtoprens, capital Ayiti – Once the earthquake took place (passed). Rubble and trash take over Port-au-Prince, Haiti’s capital

11. Pi gwo vedèt Soka muzik rele Machel Montano. Li fèk lage trantsenkyèm albòm li alvèy konkou populè ki rele Soca Monarch – Soca Music’s biggest star’s name is Machel Montano. He has just released his 35th disc on the eve of the popular competition named Soca Monarch.

12. Trinidad ak Tobago gen yon lòt vedèt ki rele ‘Ras Star’ Franklin. Li fèk sot jwe pou komunote Cocorite oswa Coco Sweet. Yonn nan chanson li chante rele ‘Soca Fire.’ – Trinidad and Tobago has a new star whose name is ‘Ras Star’ Franklin. He has just played for his community named Cocorite or Coco Sweet. One of the songs he sang is ‘Soca Fire.’

13. Pa gen lekòl Jodi-a – There is no school today (school is out today).

14. Jodi-a se yon jou fèt. Pa gen travay – Today is a holiday – there is no work.

15. Pa chita sou chèz sa-a. Li rezève pou prezidan konpayi a – Do not sit on this chair. It is reserved for the president of the company

16. Paran timoun yo pa ka (pa kapab) ba yo manje. Pase yo kite yo mouri grangou, yo voye timoun yo bay moun ki ka elve yo – The children’s parents can not feed them. Instead of letting them die of hunger, they give them away to those who can raise them.

17. Al fè pwovizyon nan mache Petyonvil maten an – Go shopping at the Petionville market this morning.

18. Eske ou pral nan legliz katolik la Jodi-a? - Are you going to the catholic church today?

19. Non, m pa pral nan okenn legliz – No, I am not going to any church.

20. Poukisa ou mare sentu byen di konsa? Pa tounen yon pongongon. Pa anmède-m – Why did you tie your waist like this? Do not be a pain in my butt. Do not bother me

21. Doktè a ekri yon lòt (nouvèl) prescripsyon pou nouvo medikaman an – The doctor wrote another (new) prescription for the new medication.

22. Alèkile tout moun vin fou pou yon ayfonn (iphone), oubyen yon aypad (ipad). These days, everybody goes crazy for an iPhone or an iPad.

23. Kanaval Rio se gwo koze. Tout moun degize epi yo chante, danse, ak bwè bwason toupatou – Rio Carnival is a big deal. Everyone wears mask, sings, dances and drinks beverages everywhere.

24. An 2010, pa-t gen (pa te gen) Kanaval an Ayiti akoz tranblemantè a ki te two frèch sou nanm tout moun nan peyi a – In 2010, there was no Carnival in Haiti because of (due to) the quake that was too fresh on everybody’s soul in the country. In 2011, there is Carnival in Haiti - In 2011, gen Kanaval an Ayiti
25. Ane sa-a, gen rara nan vilaj Ayiti. Gen kanaval nan gwo vil yo tou – This year, there is popular dance/celebration in the villages of Haiti. Carnival takes place in the big cities too.
...........................
Learn Haitian Creole in a Few Days

"Improve your Haitian Creole Reading Skills with these 101 Reading Exercises."


No comments:

Post a Comment